آزمـون سراسری زبان سفیر (SENTO) مخفف Safir English Nationwide Test Online

آزمون سراسری سفیر (SENTO) مخفف Safir English Nationwide Test Online چیست ؟ آزمون سراسری سفیر (SENTO)  مخفف Safir English Nationwide Test Online سطح زبان داوطلبان را بر اساس چهارچوب اروپایی مشترک برای زبان‌ها یا CEFR ارزیابی می‌کند. این چهارچوب به همه زبان‌آموزان، چه آنهایی که اکنون در سفیر مشغول به زبان‌آموزی هستند و چه دیگر …

آزمـون سراسری زبان سفیر (SENTO) مخفف Safir English Nationwide Test Online Read More »